RADIO AYK
 LIVE - TV - BROADCASTED RECORD LIST

Քրիստոսի Սուրբ Ծննդեան պատարագը եւ Ջրօրհներքը - Կլէնտէլ- Քալիֆորնիա ... Սուրբ Պետրոս եկեղեցիէն -06-01-2013

Քրիստոսի Ճրագալույցի պատարագ - Կլէնտէլ- Քալիֆորնիա ... Սուրբ Պետրոս եկեղեցիէն -06-01-2013 - PART 1

Քրիստոսի Ճրագալույցի պատարագ -Կլէնտէլ-Քալիֆորնիա ... Սուրբ Պետրոս եկեղեցիէն -06-01-2013 - PART 2